human computer interactions

Lecture: Tran Thi Thanh NgaGroup: DH19DTGL

Group diary

Chúng tôi không phải là một đội giỏi, nhưng thật tuyệt vì đã ở đây!

STT MSSV Họ tên Công việc được giao Kết quả Tiến độ
1 19130280 Nguyễn Phạm Đại Dương Tìm hiểu cách tạo web Hoàn thành 100%
2 19130279 Nguyễn Anh Đào Tìm hiểu cách tạo web Hoàn thành 100%
3 19130295 Lê Quang Phước Tìm hiểu cách tạo web Hoàn thành 100%
4 19130285 Trần Hữu Minh Quân Tìm hiểu cách tạo web Hoàn thành 100%
5 19130287 Trần Thị Sa Tìm hiểu cách tạo web Hoàn thành 100%
STT MSSV Họ tên Công việc được giao Kết quả Tiến độ
1 19130280 Nguyễn Phạm Đại Dương Chỉnh sơ web cá nhân Hoàn thành 100%
2 19130279 Nguyễn Anh Đào Chỉnh sơ web cá nhân Hoàn thành 100%
3 19130295 Lê Quang Phước Chỉnh sơ web cá nhân Hoàn thành 100%
4 19130285 Trần Hữu Minh Quân Chỉnh sơ web cá nhân Hoàn thành 100%
5 19130287 Trần Thị Sa Chỉnh sơ web cá nhân Hoàn thành 100%
STT MSSV Họ tên Công việc được giao Kết quả Tiến độ
1 19130280 Nguyễn Phạm Đại Dương Hoàn thành bài tập Labs Hoàn thành 100%
2 19130279 Nguyễn Anh Đào Hoàn thành bài tập Labs Hoàn thành 100%
3 19130295 Lê Quang Phước Hoàn thành bài tập Labs Hoàn thành 100%
4 19130285 Trần Hữu Minh Quân Hoàn thành bài tập Labs Hoàn thành 100%
5 19130287 Trần Thị Sa Hoàn thành bài tập Labs Hoàn thành 100%
STT MSSV Họ tên Công việc được giao Kết quả Tiến độ
1 19130280 Nguyễn Phạm Đại Dương Hoàn chỉnh web cá nhân Hoàn thành 100%
2 19130279 Nguyễn Anh Đào Hoàn chỉnh web cá nhân Hoàn thành 100%
3 19130295 Lê Quang Phước Hoàn chỉnh web cá nhân Hoàn thành 100%
4 19130285 Trần Hữu Minh Quân Hoàn chỉnh web cá nhân Hoàn thành 100%
5 19130287 Trần Thị Sa Hoàn chỉnh web cá nhân Hoàn thành 100%
STT MSSV Họ tên Công việc được giao Kết quả Tiến độ
1 19130280 Nguyễn Phạm Đại Dương Trang contact Hoàn thành 100%
2 19130279 Nguyễn Anh Đào Trang group diary, trang style guide của web group(s.guide) Hoàn thành 100%
3 19130295 Lê Quang Phước Tạo web lớp, build domain, trang home, page Hoàn thành 100%
4 19130285 Trần Hữu Minh Quân Trang result Hoàn thành 100%
5 19130287 Trần Thị Sa Trang about Hoàn thành 100%
STT MSSV Họ tên Công việc được giao Kết quả Tiến độ
1 19130280 Nguyễn Phạm Đại Dương Trang contact, display Hoàn thành 100%
2 19130279 Nguyễn Anh Đào Trang Style Guide của web project Hoàn thành 100%
3 19130295 Lê Quang Phước Design web, trang home, domain Hoàn thành 100%
4 19130285 Trần Hữu Minh Quân Blog movie, sign in-up, forgot password Hoàn thành 100%
5 19130287 Trần Thị Sa Trang design Hoàn thành 100%

Copyright © 2020 Training Studio - Designed by TemplateMo

Edit by Quang Phuoc