work harder, get smarter

human computer interactions

Results

Chúng tôi không phải là một đội giỏi, nhưng thật tuyệt vì đã ở đây!

Lê Quang Phước

Leader

Web nhóm

 • Trang home
 • Design web, build domain
 • Kiểm tra link

Web project

 • Thiết kế,domain
 • Design web, trang home, read more, contact

Đánh giá

 • Hoàn thành: 100%
 • Đóng góp nhóm: 20%
 • Đóng góp project: 20%

Phạm Hữu Minh Quân

Developer

Trang web nhóm

 • Trang Result

Trang web project

 • Trang blog
 • Trang Movies List
 • Chức năng Login,Sign up,Forgot password

Đánh giá

 • Hoàn thành: 100%
 • Đóng góp nhóm: 20%
 • Đóng góp project: 20%

Trần Thị Sa


Developer

Trang web nhóm

 • Trang about

Trang web project

 • -

Đánh giá

 • Hoàn thành: 100%
 • Đóng góp nhóm: 20%
 • Đóng góp project: -%

Nguyễn Anh Đào


Developer

Trang web nhóm

 • Trang group diary

Trang web project

 • -

Đánh giá

 • Hoàn thành: 100%
 • Đóng góp nhóm: 20%
 • Đóng góp project: -%

Nguyễn Phạm Đại Dương

Developer

Trang web nhóm

 • Trang contact

Trang web project

 • -

Đánh giá

 • Hoàn thành: 100%
 • Đóng góp nhóm: 20%
 • Đóng góp project: -%