human computer interactions

Lecture: Tran Thi Thanh NgaGroup: DH19DTGL

Results

Chúng tôi không phải là một đội giỏi, nhưng thật tuyệt vì đã ở đây!

Lê Quang Phước

Leader

Web nhóm

 • Trang home, page
 • Design web, build domain
 • Kiểm tra link

Web project

 • Thiết kế,domain
 • Design web, trang home

Đánh giá

 • Hoàn thành: 100%
 • Đóng góp nhóm: 20%
 • Đóng góp project: 20%

Phạm Hữu Minh Quân

Developer

Trang web nhóm

 • Trang result

Trang web project

 • Trang blog
 • Trang movies List
 • Chức năng login, sign up, forgot password

Đánh giá

 • Hoàn thành: 100%
 • Đóng góp nhóm: 20%
 • Đóng góp project: 20%

Trần Thị Sa


Developer

Trang web nhóm

 • Trang about

Trang web project

 • Trang Celebrate

Đánh giá

 • Hoàn thành: 100%
 • Đóng góp nhóm: 20%
 • Đóng góp project: 20%

Nguyễn Anh Đào


Developer

Trang web nhóm

 • Trang group diary, style guide

Trang web project

 • Trang style guide

Đánh giá

 • Hoàn thành: 100%
 • Đóng góp nhóm: 20%
 • Đóng góp project: 20%

Nguyễn Phạm Đại Dương

Developer

Trang web nhóm

 • Trang contact

Trang web project

 • Trang contact, display

Đánh giá

 • Hoàn thành: 100%
 • Đóng góp nhóm: 20%
 • Đóng góp project: -%