human computer interactions

Lecture: Tran Thi Thanh NgaGroup: DH19DTGL

Style Guide

Chúng tôi không phải là một đội giỏi, nhưng thật tuyệt vì đã ở đây!

1. Typography:

- Heading level 1

- Heading level 2

- Heading level 4


2.Font:

- For heading: Poppins

- For base: Poppins


3. Text:

- This is a paragraph.

Image

Themes Color:

Color: #3b424c


Color: #fff


Test Color:

Color: #ed563b


Color: #000


Color: #fff


1. Icon: [100 x 100 (px)]

Image

1. Icon: [260 x77 (px)]

Image

2.Avatar[350 x 300 (px)]

Image
Image